افغانستان ٢٠١٤


  بقلم: جعفر نور

چند روز پيش مقاله يك نويسنده امريكائي را در روزنامه “نيو يوركر”از نظر گذرانيدم كه  در مورد چگونگي وضعيت افغانستان در سال ٢٠١٤ بحث مينمايد. به من خيلي جالب بود كه در اين مقاله از احتمال كود تا در افغانستان سخن بميان آمده است. در اينجا بجا خواهد بود كه اين سؤال را مطرح نمائيم كه  آيا در افغانستان امروزي جايي براي  كودتا وجود دارد يا نه؟ بياييد اين موضوع را بحث كنيم:

اول تر از همه كودتا يك ارتش ملي و متحد كار دارد كه هنوز متأسفانه در افغانستان وجود ندارد. و در اين اوضاع سخن از كودتا به معناي جنگ داخلي، جنگ بين اقوام مختلف با دخالتهاي عريان برخي از همسايگان خواهد بود و خداي ناخواسته تقسيم كشور به مناطق متخاصم.

 بايد مردم دست زدن به سلاح  عليه يكديگر را  فراموش كنند و به فكر يك راه حل سياسي و مسالمت آميز باشند و در تلاش رفتن به صناديق انتخابات آزاد و شفاف باشند كه متأسفانه سياسيون توجه لازم به آن را ندارند. بايد از همين حالا سياسيون پروسه آمادگي به انتخابات را رويدست داشته باشند. براي اينكار تنها معرفي نامزدان كافي نيست، بايد دقت شود كه  نامزدان شايسته نمايندگي بوده از حمايت  فيصدي قابل ملاحظه هواداران واجد شرايط برخوردار باشند.  بايد كوشيد تا آحاد ملت را از فوائد انتخابات و لزوم مشاركت وسيع مردمي در آن آگاه ساخت و از اين طريق است كه ما ميتوانيم به راه حلهاي سياسي و مسالمت آميز نايل شويم و كشور را از فجايع جنگ داخلي نجات دهيم.

متأسفانه در جامعه امروز ما مردم  به مسايلي كه مربوط به انتخابات ميشود علاقه ندارند.
مردم  را نميشود ملامت كرد چون كه كشور ما از بيش از٣٠ سال به اينسو گرفتار مصائب جنگ و ويراني است و بخشي از نسل اين دوره با فرهنگ زور و تفنگ عادت كرده اند و فرهنگيان و نخبگان كشور نقش بايسته خود را در راستاي تنوير افكار عامه و بيان پيامدهاي فاجعه بار دشمني و جنگ ايفا نكرده اند و اين زمان ميطلبد تا ذهنيتها بسوي آشتي و همدلي و همزيستي و زندگي مسالمت آميز تغيير جهت دهند.

أيا تغييرنظام لازم است؟

 بعضي ها اين موضوع را به بحث گرفته اند كه آيا زمان آن فرا نرسيده است كه نظام حكومتي در افغانستان تغيير يابد و  انتخابات ٢٠١٤ در چارچوب نظام جديد برگزار شود؟ در اينجا اين سؤال مطرح ميگردد كه هرگاه به تغيير نظام نياز باشد كدام نظام جاگزين سيستم رياستي موجود شود كه تقريبا همه صلاحيتها و اختيارات را در دست رئيس جمهور گذاشته است؟ آيا نظام جاگزين پارلماني باشد و يا نظام مختلط رياستي پارلماني؟

من شخصا اصولا طرفدار نظام پارلماني هستم ولي شرايط ذهني و عيني امروزه افغانستان را براي برقراري نظام پارلماني سازگار نميدانم. بهتر اين خواهد بود تا قدم به قدم پيش برويم و متوجه باشيم كه رفتن به نظام ديگر يك پروسه است و زمانگير و نظام پارلماني را نميشود در كوتاه مدت و حتي ميان مدت برقرار ساخت و عاقلانه اين خواهد بود كه با استفاده از تجربه يكدهه نظام رياستي به نظام مختلط رياستي پارلماني قدم گذاريم و اين نظام مختلط را براي ده تا پانزده سال تجربه كنيم و در خلال آن به گسترش فرهنگ ديموكراسي و ديگر پذيري و تقويت نهادهاي قانوني، احزاب سياسي و جامعه مدني بپردازيم تا باشد زمينه را براي انتقال به نظام پارلماني فراهم آوريم، نظامي كه باوجود دردسرهايش بهترين نظام حكومتي است كه بشر تا كنون به تجربه گرفته است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s